ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ (Temples and Elephants)
ข้อมูลจากอดีต (ขจร สุขพานิช) **ปกอ่อน
ฝรั่งในศิลปะไทย
สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกายตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี **พิมพ์ครั้งแรก
นำชมโบราณสถานวัตถุสถานในจังหวัดขอนแก่น นางจิรา จงกล เรียบเรียง
บ้านดอนตาเพชร
ร้อยแปด (ที่) กรุงเทพฯ
ชุดเมืองประวัติศาสตร์ : เขาพระวิหาร
ฟ้าบ่กั้น (หนังสือดี ๑๐๐ เล่ม) ฉบับครบรอบ 40 ปี
มาดเกี้ยว *พิมพ์ครั้งแรก*
ประวัติกระทรวงกลาโหม ปืนใหญ่โบราณหน้ากระทรวงกลาโหม
กบฏนายสิบ
เปิดบันทึกชีวิต...พระประศาสน์พิทยายุทธ
พม่ารบไทย-ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
การเมืองเรื่องสถาปนาพระจอมเกล้าฯ ผลงานของ เทอดพงศ์ คงจันทร์
เสียมกุกกองทัพสยามที่ปราสาทนครวัดเป็นใคร มาจากไหน ไทย ลาว หรือ ข่า
ผีในล้านนา ผลงานของ มาลา คำจันทร์
เคนยาซาฟารี
ทุ่งโล่งและดงดิบ ๒
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เส้นทางเดินทัพ (พม่าตีไทย)
ประวัติย่อ ศิลปะลังกา ชวา ขอม
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เรืองศักดิ์ กันตะบุตร
หนังสือที่ระลึก พิธีเปิด พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๔
ศึกอินโดจีน กรณีพิพาทไทย กับ อินโดจีน ฝรั่งเศส พ.ศ.2483
เสบียงสนามแห้ง เรียบเรียงโดย อมร ภูมิรัตน
เจ้าเพ็ชราช บุรุษเหล็กแห่งพระราชอาณาจักรลาว
พระสมุทรเจดีย์ พระคู่เมืองสมุทรปราการ
กาญจนาภา
บรรณศิลป์ (รายสะดวก) ชมรมภาษาไทยสวนกุหลาบวิทยาลัย
บรรณศิลป์ (รายสะดวก) ชมรมภาษาไทยสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ
ที่ระลึกสวนกุหลาบชุมนุม รุ่น ๒๔๘๒-๘๓-๘๔
บันทึกเรื่องสัมพันธภาพระหว่างสยามกับนานาประเทศในคริสตศตวรรษที่ 17 เล่ม 3
เอกสารของ เฮนรี่ เบอร์นี่ เล่ม ๒ (The Burney Papers)
The eagle and the elephant Thai-American relations since 1833
ขาวอนาลโย ... (ฉบับรีปริ้น)
จันทสาโรบูชา
วิชชาแปดประการ พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2472)
เสียงวิสุทธิโสภณ (ชุมนุมนิพนธ์)
อารมณ์ขันของคึกฤทธิ์
งามจิตต์ Princess Prem Purachatra (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2528)
นิทานพระมาลัย เทียบทางปัญญา กฏแห่งกรรม
หนังสือประชานิเทศน์เล่ม ๓ วัฒนธรรมวิทยา ประมวลกฎหมายระเบียบ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สำเริง เอนกลาภ ต.ช.,ต.ม.
เกิดวังปารุสก์ เล่ม1 สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
น้ำวน (Shark River)
ซึโทมุ กับโลกของหมาป่า
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352 - 2453 ด้านเศรษฐกิจ **พิมพ์ครั้งที่ 2
วิธีอนุรักษ์ พระบฏ กระดาษ หนังสือสมุดไทย หนังสือใบลาน และ แผนที่

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่