กรมศิลปากร ปีที่ ๗๓ มีนาคม พ.ศ.2527
การบริหารความเสี่ยง มรดกทางวัฒนธรรม
ลายรดน้ำและลายกำมะลอ
แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสารโบราณคดี ปีที่ 1 เล่ม 1 เดือน มกราคม 2510
คู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ประวัติวัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
พระโพธิสัตว์ ภิญโญ ทัศนะพยัคฆ์ เรียบเรียง
บันทึกเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนามอย่างเป็นทางการ
เสด็จพระราชดำเนินสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2503
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองหยิบ ไกรสรรณ์
ตำราอาหารชุดประจำวัน ไทย จีน ฝรั่ง **ตำหนิ
ตำรับอาหารทาง T.V.
นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 8
สารคดี ปีที่16ฉบับที่188 เดือนตุลาคม 2543
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 140 ๒๐ปี ๖ ตุลา ๑๙
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 133 ปีที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2539
มรดกลาว
เจ้าชีวิต
สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย
นิทานไทยแสนสนุก
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และ บ่อเกิดรามเกียรติ์
บทละครเรื่อง พระมะเหลเถไถ,อุณรุทร้อยเรื่อง,ระเด่นลันได
ตำราลีลาศ สากลนิยม เรียนด้วยตนเอง
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ม.ร.ว.เตื้อง สนิทวงศ์ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗
โป๊ยเซียน ไม้ดอกเสี่ยงทาย ไม้แห่งโชคลาภ
แบบเรียนพูดมะลายู กรมศึกษาธิการ
วิธีพับผ้าเช็ดหน้า (ปกวาดโดยครูเหม เวชกร)
คู่มือการสอนวิชาหัตถศึกษาหญิง งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
นิทานชาวบ้าน ภาคที่ 2
นิทานชาวบ้าน โดย นักเล่าชาวท้องถิ่น
พิธีแต่งงาน และ การครองเรือน
อิเหนา ฉบับแปลจากต้นฉบับภาษามะลายู
ไวพจน์ประพันธ์ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ลิลิตนารายน์สิบปาง(รุ่นมี Jacket)
เทวดาฝรั่ง
ลัทธิ ธรรมเนียมต่างๆ (เล่มจบ)
พระราชประเพณี และ ประเพณีชาวบ้าน
ตำราสอดไหม และวิธี ประดิษฐ์ไส้ไก่ ของ มณีวรรณ
ตำราถักนิตติ้ง ของ มณีวรรณ ( เล่ม 1 )
วิธีถักนิตติ้ง โดย พ.ช.พ. พันตรี หม่อมเจ้า ธานีเลิกสงัด ชุมพล ทรงถ่ายภาพประกอบ
ตำราประดิษฐ์ดอกไม้ ในวรรณคดี
สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย
Holiday Time in Thailand Vol.2 No.2 Feb. 1961
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือน สิงหาคม 2506
ปฐมเหตุของการสร้างพระบัวเข็ม
ต้นตอของละคร,ละครดึกดำบรรพ์และปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่